19c12-原典:《荀子》選讀 歷史開課資訊

19c12-原典:《荀子》選讀 歷史開課清單

開課學年度 開課學期 選課代號 課程名稱 學分數 時間地點 授課教師 人數狀態 備註
107 1 0431 選修-原典:《荀子》選讀 3-0 五/6,7,8[H216] 陳迪暉 上限 40 現選 44
餘額 -4
哲學系 / 哲學系2-4
中哲