Lauren Rebecca Cryer老師個人檔案

本學期授課清單

選課代號 課程名稱 學分數
時間地點
授課教師
3711 選修-行動英語 3-0
三/5,6,7[A101]
Lauren Rebecca Cryer
3960 必修-大一英文 3-3
五/3,4[LAN002]
二/3,4[LAN208]
Lauren Rebecca Cryer
4022 必修-大一英文 3-3
二/6,7[C103]
四/6,7[LAN013]
Lauren Rebecca Cryer
4085 必修-大二英文 2-2
五/5,6[LAN014-1]
Lauren Rebecca Cryer
4122 必修-大二英文:簡報與演說 2-0
五/7,8[A108]
Lauren Rebecca Cryer