Mailly Cothran Guldenaar 老師個人檔案

本學期授課清單

選課代號 課程名稱 學分數
時間地點
授課教師
0084 必修-英文作文(一) 2-2
二/3,4[LAN014]
Daniel Cothran Cothran Guldenaar Mailly
4008 必修-大一英文 3-3
一/1,2[M116]
三/1,2[M135]
Cothran Guldenaar Mailly
4099 必修-大二英文:日常溝通 0-2
五/1,2[A107]
Cothran Guldenaar Mailly