19c70-善與義務:中國哲學古典導讀 歷史開課資訊

19c70-善與義務:中國哲學古典導讀 歷史開課清單

開課學年度 開課學期 選課代號 課程名稱 學分數 時間地點 授課教師 人數狀態 備註
108 2 0372 選修-善與義務:中國哲學古典導讀 0-3 二/6,7,8[LAN202] 梁奮程 上限 30 現選 21
餘額 9
哲學系 / 哲學系2-4
中哲