Basappa Manjappa Kiran老師個人檔案

本學期授課清單

選課代號 課程名稱 學分數
時間地點
授課教師
5471 必修-專題討論(一) 1-1
一/5,6[CH011]
Bassppa Manjappa Kiran
5472 必修-專題討論(二) 1-1
一/7,8[CH011]
Bassppa Manjappa Kiran
5475 選修-超分子化學 3-0
四/6,7,8[CH011]
Bassppa Manjappa Kiran