Henry Westheim老師個人檔案

本學期授課清單

選課代號 課程名稱 學分數
時間地點
授課教師
3941 必修-大一英文 3-3
二/8,9,四/8[LAN001]
Henry Westheim
4019 必修-大一英文 3-3
二/6,7,四/7[LAN001]
Henry Westheim
4096 必修-大二英文:自我表達技巧 2-0
五/5,6[LAN015-1]
Henry Westheim
4123 必修-大二英文:自我表達技巧 2-0
三/5,6[M119]
Henry Westheim
4131 必修-大二英文:自我表達技巧 2-0
五/7,8[LAN015-1]
Henry Westheim